Utbildning -600x 340

Livräddande utbildning


Agera Utbildning erbjuder kurser där man får grundlig kunskap om livräddande åtgärder samt handhavarande och utbildning  av hjärtstartare. Kurserna kan sättas samman så de passar era behov, en eller flera.
För att fylla kraven i AFS 1999:7 ska kursen innehålla både L-ABC och HLR utbildningar. Agera Utbildning erbjuder följande kurser:

lineL-ABC (Livsfarligt läge - Andning Blödning Chock)

L-ABC utbildningen är en grundutbildning i att ta hand om en skadad person, oavsett var eller hur det händer. Vi går teoretiskt igenom principer för handhavande både vid t,ex en trafikolycka eller en arbetsplatsolycka, och vi använder PowerPoint med åhörarkopior där du själv kan anteckna under tiden.
LABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en minnesregel för hur man bör prioritera vid en olycka (Livsfarligt läge - Andning Blödning Chock).
Därefter gör vi "hands on"-övningar som stabilt sidoläge, fri luftväg, tryckförband, skyddsförband, stödjande förband. Vi tränar vändning vid misstanke om nackskada och klädlyft.

HLR (Hjärt & Lungräddning)

HLR utbildning sker enligt de av Svenska HLR-Rådet antagna riktlinjerna och är därför standardiserade till sin utformning. Vi anpassar oss dock efter företagets behov. Dvs i de praktiska övningsmomenten försöker vi efterlikna situationer som kan uppstå hos Er.
Efter genomförd kurs får deltagarna ett kompetensbevis i fickformat med handlingsplan i. Dessutom får företaget Svenska HLR-Rådets handlingsplan i form av en affisch som kan anslås som en påminnelse var gång man ser den.

D-HLR (Hjärt & Lungräddning med Defibrillering)

D-HLR utbildning sker enligt de av Svenska HLR-Rådet antagna riktlinjerna och är därför standardiserade till sin utformning. Vi anpassar oss dock efter företagets behov. Dvs i de praktiska övningsmomenten försöker vi efterlikna situationer som kan uppstå hos Er.
Efter genomförd kurs får deltagarna ett kompetensbevis i fickformat med handlingsplan i. Dessutom får företaget Svenska HLR-Rådets handlingsplan i form av en affisch som kan anslås som en påminnelse var gång man ser den.

Kursilugnoro 256x 26

Ringer telefonen ofta hos er? Agera Utbildning AB erbjuder utbildning, fika och lunch i trevliga lokaler. "All inclusive".

 

Vadsagerlagen 256x 26
Enligt AFS 1999:7 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) gäller följande föreskrifter för verksamhet som omfattas av arbestmiljölagen (SFS 1977:1160).

Definitioner

2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter 1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling, 2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt 3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Kunskaper i första hjälpen

6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Utrustning för första hjälpen

8 § Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.
I den utsträckning som motiveras av eventuella lokalers storlek, verksamhetens art samt de särskilda riskerna skall det finnas ett eller flera utrymmen för första hjälpen. Dessa skall vara varselmärkta med skylt.